Wedstrijd reglement RSV De Ziende

In dit reglement dient voor Paard gelezen te worden Paard of Pony, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.

 1. Definities:
  1. Manegeruiter
   Een persoon die zich door een kwartaalleskaart verbonden heeft om in principe wekelijks manegerijlessen op Manege Pretfort te volgen op een door de manege aan te wijzen paard.
  2. Eigen Paard ruiter
   Een persoon in het bezit van het exclusieve, al dan niet gedeelde, rijrecht op een paard, die daarmee de vrijheid bezit zonder beperking te kunnen paardrijden en al dan niet in groepsverband instructie te volgen.
   Deelnemen aan wedstrijden in de Ring Eigen Paarden, kan alleen als het paard of de pony minimaal 3 dagen per week van de eigenaar wordt gehuurd. 
  3. Manegepaard
   Een paard dat het eigendom is van de manege, dan wel het eigendom is van een derde, die het beheer en gebruik heeft gedelegeerd aan de manege
  4. Eigen paard
   Een paard dat het eigendom is van een ruiter, dan wel het eigendom is van een derde en waarvan de ruiter het beheer en gebruik of uitsluitend het gebruik, al dan niet gedeeld met een andere ruiter, heeft verworven.

 2. Wedstrijden
  Jaarlijks worden onder voorbehoud, al dan niet gecombineerd, de volgende activiteiten georganiseerd:
  • Samengestelde wedstrijd of Caprilli; 
  • Eigen paardendag (bij voldoende belangstelling); 
  • Voorjaarscross; 
  • 1ste Dressuurwedstrijd; 
  • Open dag wedstrijden; 
  • Najaarscross; 
  • 2de Dressuurwedstrijd Najaarsdressuurwedstrijd.

 3. Categorieën
  De manegewedstrijden worden georganiseerd in twee categorieën:
  - A. Manegepaarden 
  - B. Eigen paarden
  De categorieën zijn onderverdeeld in rubrieken,

 4. Rubrieken
  1. Categorie A. Manegepaarden.
   • a. Dressuurwedstrijden: 
    • Zonder A-diploma 
    • Met A-diploma 
    • Met B-diploma 
    • Met C/D-diploma 
    • Certificaat (alleen op de Open Dag)
    • Joy-Riders
   • b. Crosswedstrijden:
    • Voor de beginnertjes rijden we proefje AA van deze site
     Deelnemers die hier voor het eerst aan meedoen, ontvangen een Certificaat.
    • Minicross 
    • Junioren I 
    • Junioren II
    • Joy-Riders
   • c. Samengestelde wedstrijden: 
    • Met A-diploma 
    • Met B-diploma 
    • Met C/D-diploma
   • d. Overige wedstrijden o.a. Caprilli
    • Met A-diploma 
    • Met B-diploma 
    • Met C/D-diploma
    • Zonder A-diploma
    • Joy-Riders

     De wedstrijdleiding kan afhankelijk van het aantal deelnemers de rubrieken naar eigen inzicht samenvoegen dan wel opsplitsen naar niveau.
  2. Categorie B. Eigen paarden
   • a. Dressuurwedstrijden: 
    • Eigen paarden niveau I 
    • Eigen paarden niveau II 
    • Eigen paarden niveau III
   • b. Crosswedstrijden: 
    • Eigen paarden niveau I 
    • Eigen paarden niveau II 
    • Eigen paarden niveau III
   • c. Overige wedstrijden 
    • Eigen paarden niveau I 
    • Eigen paarden niveau II 
    • Eigen paarden niveau III

     De wedstrijdleiding kan afhankelijk van het aantal deelnemers de rubrieken naar eigen inzicht samenvoegen.
 5. Inschrijving
  • a. De aankondiging van wedstrijden vindt plaats in de Pretpraat, alsmede op de internetsite van de vereniging. (http://www.deziende.nl/)
  • b. Periodiek wordt de wedstrijdkalender gepubliceerd in de organen van de vereniging.
  • c. Inschrijving is mogelijk door het invullen van de inschrijflijst die 3 weken voor de wedstrijd in de kantine van Manege Pretfort wordt opgehangen.
  • d. Inschrijving beperkt zich tot één rubriek per wedstrijd.
  • e. Het bestuur kan een maximaal aantal deelnemers per wedstrijd bepalen.
  • f. Het maximum aan deelnemers wordt aangegeven op de inschrijflijst.
  • g. Indien het maximum is bereikt kan men zich plaatsen op de wachtlijst.
  • h. De inschrijftermijn eindigt op in principe één week voor de wedstrijd.
  • i. Inschrijvingen na de sluitingsdatum zijn ter beoordeling van het bestuur.
 6. Startlijst
  • a. De startlijsten voor de diverse categorieën en rubrieken worden bekend gemaakt op http://www.deziende.nl/ en opgehangen in de kantine van manege Pretfort op de dinsdag voorafgaande aan de wedstrijd, bijzondere omstandigheden voorbehouden.
  • b. Wijzigingen kunnen slechts onder goedkeuring van het bestuur worden aangebracht.
  • c. Verhindering van deelname van de op de startlijst geplaatste deelnemers dient minimaal 18 uur vóór de wedstrijd aan het bestuur gemeld te worden.
  • d. Bij verzuim van vermelding van verhindering blijft de deelnemer verplicht het startgeld te voldoen.
  • e. Bij annulering van deelname zal de reserve onmiddellijk worden ingelicht.
  • f. De wedstrijdleiding is gerechtigd af te wijken van de volgorde van de gepubliceerde startlijst.
  • g. Bezwaren tegen de indeling van de startlijst, kunnen tot uiterlijk
   72 uur voor de wedstrijd bij het bestuur worden ingediend. 
 7. Startgeld
  • a. Jaarlijks wordt per soort wedstrijd het startgeld vastgesteld.
  • b. Het verschuldigde startgeld dient voor aanvang van de rubriek van inschrijving te worden voldaan.
  • c. Aan leden van RSV De Ziende wordt een korting op het startgeld verleend. 
 8. Deelname
  • a. Een deelnemer aan een wedstrijd dient zich uiterlijk een half uur voor aanvang van de rubriek van inschrijving bij het wedstrijdsecretariaat te melden.
  • b. Een deelnemer in categorie A. Manegepaarden dient zich te melden bij de ringmeester en de aanwijzingen van deze op te volgen.
  • c. Elke deelnemer dient zich te houden aan de richtlijnen en besluiten van de wedstrijdleiding.
  • d. De deelnemer dient zich op de hoogte te stellen van de actuele startvolgorde.
  • e. Elke deelnemer dient tijdig te paard in de aangewezen inrijbak aanwezig te zijn.
 9. Rijvoorschriften
  1. Het tenue
   • a. Wedstrijdtenue bij dressuur-,caprilli- en bixie-wedstrijden: 
    • Cap 
    • Rijlaarzen of chaps
    • Lichte kleur rijbroek (beige of wit) 
    • Rij-jasje, Plastron en Witte hooggesloten blouse*
    • Eventueel kunnen witte handschoentjes gedragen worden
    • *Heb je dit niet, dan is een hooggesloten wit shirt met lange   mouwen ook toegestaan.
    •  
   • b. Wedstrijdtenue bij crosswedstrijden: 
    • Cap 
    • Rijlaarzen of chaps
    • Rijbroek (in principe mag elke kleur, mits netjes)
    • Witte trui, blouse of shirt met lange mouwen.
    • Eventueel kunnen handschoentjes worden gedragen.
    • Het rijjasje mag gedragen worden, maar raden we niet aan bij de cross..
   • c. Het rijden zonder rijlaarzen en cap/chaps leidt tot diskwalificatie.
   • d. Lang haar dient te worden ingevlochten, of in een haarstrik of haarnetje gedragen te worden.
   • e. Het startnummer dient duidelijk zichtbaar en volgens voorschrift of instructie gedragen te worden.
  2. Het groeten
   Bij het halthouden voor de jury; 
   • neemt de ruiter de teugels en eventueel de zweep in de linkerhand; 
   • brengt de ruiter de rechterhand naar beneden achter de dij; 
   • buigt het hoofd; 
   • neemt vervolgens de teugels weer in beide handen.
  3. Lichtrijden of doorzitten in draf
   • a. Op iedere dressuurproef staat aangegeven of er de gehele proef moet worden doorgezeten dan wel lichtgereden.
   • b. Er moet op de buiten - diagonaal (het buiten - voorbeen) worden lichtgereden.
   • c. Het van been verwisselen bij het van hand veranderen over de diagonaal geschiedt aan het einde van de diagonaal, tenzij anders wordt gevraagd.
  4. Kreupelheid
   • a. Wanneer een manegepaard kreupel is of wordt zal de ruiter in overleg met de jury en de ringmeester een ander paard toegewezen krijgen.
   • b. Wanneer een eigen paard kreupel is of wordt zal de ruiter op last van de jury van verdere deelname worden uitgesloten.
 10. Dressuurwedstrijden
  1. Dressuurproef Categorie A. Manegepaarden.
   • a. De dressuurproeven worden bij inschrijving bekend gemaakt.
   • b. Voor elke wedstrijd wordt per niveau van diploma de dressuurproef vastgesteld.
   • c. De dressuurproeven staan in de Infomap, alsmede op de internetsite (http://www.deziende.nl/) Kijk altijd even op de site of je de laatste versie in je Infomap hebt zitten. 
   • d. Bij de volgende rubrieken kunnen de volgende, op deze site geplaatste, dressuurproeven verreden worden: (eigen benaming)
    • Zonder A-diploma: proef  Z1 in voorjaar en Z2 in najaar
    • Met A-diploma: proef  A1 in voorjaar en A2 in najaar 
    • Met B-diploma: pproef  B1 in voorjaar en B2 in najaar 
    • Met C-diploma: proef  C1 in voorjaar en C2 in najaar 
    • Met D-diploma: proef D1 in voorjaar en D2 in najaar
    • Certificaat: proef 0
  2. Dressuurproef Categorie B. Eigen paarden
   • a. De dressuurproeven zijn de officiële KNHS-dressuurproeven die in de maand van de wedstrijd aangegeven staan.
   • b. De dressuurproeven staan beschreven in het proevenboekje van de KNHS.
   • c. De te rijden dressuurproef wordt bepaald door het niveau van de combinatie en vastgesteld door de wedstrijdleiding.
   • d. KNHS wedstrijdruiters zijn verplicht op onderlinge wedstrijden één klasse hoger te starten dan de klasse waarin zij startgerechtigd zijn.
  3. Jury
   • a. Wanneer een deelnemer tijdens een dressuurproef de verkeerde kant op rijdt of een onderdeel vergeet te tonen is er sprake van een vergissing
   • b. De strafpunten voor een vergissing zijn als volgt: 
    • eerste vergissing wordt bestraft met 2 strafpunten 
    • tweede vergissing wordt bestraft met 4 strafpunten 
    • derde vergissing wordt bestraft met 8 strafpunten
   • c. Na een val van een deelnemer of van een paard mag de proef gewoon worden hervat. De jury dient de val wel mee te berekenen in de betreffende oefening.
   • d. Wanneer er wordt lichtgereden terwijl er doorzitten wordt gevraagd en omgekeerd wordt met één strafpunt bestraft (-1).
   • e. Overmatig gebruik van stem- en/of tonghulpen wordt met één strafpunt bestraft (-1).
 11. Overige Wedstrijden
  1. Parcours
   • a. Een tekening of schets van het te verrijden parcours bij een cross- of springwedstrijd is bij het wedstrijdsecretariaat ter inzage.
   • b. Gelegenheid tot het verkennen van het parcours wordt gegeven voor aanvang van de eerste sprong en huppelrubriek van de wedstrijd.
   • c. Na iedere rubriek wordt het parcours aangepast aan het niveau van de volgende rubriek.
  2. Waardering
   Puntentelling bij hindernis :
   5 punten = geen fouten
   4 punten = balk eraf
   3 punten = 1 weigering
   2 punten = 2 weigeringen
   0 punten = 3 weigeringen  doorgaan

   Het gehele parcours is zo gemaakt dat alle hindernissen achter elkaar gesprongen kunnen worden.
   Gaat je paard/pony te snel en rij je een volte voor de hindernis, dan zal dit dus geteld worden als eerste weigering.

   Bij 3 weigeringen ga je door naar de volgende hindernis, voor de niet gesprongen hindernis krijg je dus 0 punten.
   Tevens zal in de buitenbak de tijd opgenomen worden. 
   Een foutloos parcours gaat altijd voor de snelste tijd..!!
   •  
  3. Strafpunten
   • a. Wanneer een deelnemer een verkeerd parcours rijdt, wordt deze daarop gewezen en mag het parcours met de goede hindernis hervatten. Voor deze hindernis wordt als straf 0 punten toegekend.
   • b. Wanneer een deelnemer of een paard valt in het parcours en nog in staat is om daarna verder te rijden mag deze verdergaan. Voor de eerst volgende hindernis wordt als straf 0 punten toegekend.
  4. Tijdmeting
   • a. Een parcours kan op tijd worden verreden.
   • b. Tijdmeting vindt plaats vanaf het moment dat de eerste hindernis in de buitenbak gesprongen is totdat de combinatie de finishlijn van de buitenbak heeft gepasseerd.
   • c. Alleen bij een ex-aequo is de tijd waarin het parcours is afgelegd doorslaggevend.
   • De maximale rijtijd in de buitenbak is 3 minuten.
    Na 3 minuten dient men de buitenbak te verlaten.
 12. Annulering
  • a. Een wedstrijd of een rubriek kan wegens weersomstandigheden, of bij een te gering aantal deelnemers op last van het bestuur worden geannuleerd.
  • b. Het bestuur kan ook besluiten een wedstrijd te verplaatsen naar een latere datum.
  • c. Het bestuur is bevoegd wedstrijdonderdelen te laten vervallen, onder gelijktijdige verlaging van het startgeld.
Aantal bekers / bokalen bij wedstrijden
De vereniging reikt bij wedstrijden rozetten uit aan de deelnemers.
1e prijs = oranje
2e prijs = rood
3e prijs = wit
4e prijs = blauw
5e prijs = groen
de overige deelnemers ontvangen een troostprijs-rozet die van kleur kan verschillen.

Daarnaast ontvangen de winnaars van de 1e t/m 3e prijs een bokaal.
Echter met dien verstande, dat:
bij ringen met 4 of minder deelnemers alleen een 1e prijs wordt uitgereikt.
bij ringen met 5 t/m 8 deelnemers alleen een 1e en 2e prijs wordt uitgereikt.
bij ringen met minimaal 9 deelnemers, worden dus de 3 prijzen uitgereikt.

Verenigingkampioenschap
Reglement en puntentelling Verenigings Kampioenschap. art. 1 Iedereen die lid is van Ruitersportvereniging De Ziende, en deelneemt aan de wedstrijden van de vereniging, neemt automatisch deel aan het verenigingskampioenschap. art. 2 Ten behoeve van het bepalen van de winnaar worden bij alle meetellende evenementen, op basis van de behaalde resultaten, per afdeling wedstrijdpunten toegekend aan alle geklasseerde deel- nemers. art. 3 Wanneer 2 deelnemers op dezelfde plaats eindigen, wordt de daarop volgende plaats niet toegekend. (b.v. 2 deelnemers op de 1e plaats, dan wordt de volgende 3 enz.). art. 4 De puntentelling voor de competitie: nr. 1 27 punten nr. 11 10 punten nr . 2 23 "   nr. 12 9 " nr . 3 20 "   nr. 13 8 " nr . 4 18 "   nr. 14 7 " nr . 5 16 "   nr. 15 6 " nr . 6 15 "   nr. 16 5 " nr . 7 14 "   nr. 17 4 " nr . 8 13 "   nr. 18 3 " nr. 9 12 "   nr. 19 2 " nr. 10 11 "   nr. 20  1 punt e.v. art. 5 Aan het begin van het kalenderjaar worden de wedstrijden die voor het kampioenschap mee tellen, in Pretpraat gepubliceerd. Als 4 wedstrijden zijn aangewezen, moet aan minimaal 3 worden deelgenomen. Als 5 wedstrijden zijn aangewezen, moet aan minimaal 4 worden deelgenomen. Enzovoort. Indien wordt deelgenomen aan alle wedstrijden, tellen de beste punten, maar met een maximum van het minimaal benodigde aantal wedstijden. Dus: als aan minimum 3 wedstrijden moet worden deelgenomen en er is aan 4 wedstrijden deelgenomen, dan tellen de hoogst behaalde punten van 3 wedstrijden. art. 6 Indien in de afdeling twee of meer deelnemers met eenzelfde aantal punten eindigen, zal de winnaar zijn, die in de voor de competitie meetellende wedstrijden de meeste eerste plaatsen heeft behaald. Dressuurwedstrijden tellen hierbij zwaarder dan andere wedstrijden. Indien er dan nog geen verschil is, hij of zij die de meeste tweede plaatsen heeft behaald enz. art. 7 Protesten. Uitsluitend deelnemers hebben het recht te protesteren. Protesten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij het bestuur, binnen 48 uur na publiceren van de uitslag in Pretpraat of op de site van de vereniging. Voor deelnemers beneden de 18 jaar mogen ook de ouders protesteren.


U hebt gekozen voor de website van Manege Pretfort en Ruitersportvereniging De Ziende in Aarlanderveen.

De familie van Schaik heeft Manege Pretfort echter verkocht en deze is nu voortgezet onder de naam Excellent Stables.

Op deze pagina kunt u kiezen of u naar de nieuwe manege-site wilt, of dat u wilt terugblikken op de historie van Pretfort en De Ziende.

Hier kiest u om direct naar de nieuwe site van Excellent Stables te gaan.

Excellent Stables 
Achtermiddenweg 8
2445 AA Aarlanderveen
Telefoon (0172) 57 63 75
www.excellent-stables.nl

Op deze site treft u nu nog de historie aan van de voormalige manege Pretfort en RSV De Ziende. De vereniging die daar al die jaren was gevestigd. Op deze site staan nog honderden foto’s uit de periode 2002 - 2019 en ook enkele uit de periode van daarvoor.

De overige informatie op deze site is niet meer van toepassing!!

Voor lesroosters en tarieven, verwijzen we u naar de site van Excellent Stables.